Kursy i szkolenia

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podniesienia kwalifikacji, zdobycia uprawnień z OSZ Kaczmarek.

Kurs adr, adr cysterna, kurs konwoju zwierząt, kurs na wózek widłowy, obsługa podestów oraz kursy dla kierownika i opiekuna kolonii. Prawdopodobnie możemy przeprowadzić kurs, który Ciebie interesuje.

Kurs podstawowy ADR

Kurs podstawowy – składa się z 24 godzin zajęć  (+1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Kurs zwany „podstawowym”, gdyż w celu zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7) wymagane jest ukończenie w pierwszej kolejności tego kursu.
Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.


Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.
Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat

cena szkolenia : 500zł

Kurs specjalistyczny ADR cysterny

Kurs specjalistyczny zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa 16h

Kurs specjalistyczny może zostać przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim.
Kurs z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych cysternami uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.
Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 18 pytań (min. 12 odpowiedzi prawidłowych).

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat
 • ukończony kurs podstawowy

cena szkolenia : 450zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych I, VII

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I i VII –  kurs składa się odpowiednio z 12h godzin dla każdej klasy.
Klasa pierwsza to materiały wybuchowe, klasa VII materiały promieniotwórcze związku na bardzo duże niebezpieczeństwo szkolenie z tych klas zostało wydzielone z kursu podstawowego.


Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych)

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat
 • ukończony kurs podstawowy

cena szkolenia : 450zł

Kurs konwoju i transportu zwierząt

szkolenie skierowane jest dla konwojentów transportu zwierząt. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi ochrony, dobrostanu zwierząt, prawidłowego traktowania i transportu drogowego zwierząt. Program szkolenia pozwala na praktyczne poznanie problematyki transportu zwierząt w sposób zgodny z zaleceniami przepisów zarówno polskich jak i Unii Europejskiej o ochronie zwierząt.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z zakresu nauk weterynaryjnych.

Szkolenie kończy się wydaniem licencji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Kurs obsługi wózka jezdniowego (wózka widłowego) z bezpieczną wymiana butli gazowej

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. W naszym ośrodku szkoleniowym posiadamy wózki widłowe wiodących producentów, które są cały czas dostępne dla kursantów.
Są to wózki kategorii I WJO, II WJO. 

Absolwent otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
 • zaświadczenie dot. bezpiecznej wymiany butli.

Warunki udziału:

 • badanie lekarskie
 • ukończony wiek 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

cena szkolenia: 1012zł

cena na wózki wysokiego składowania: 1212zł (ceny obejmują koszt egzaminu UDT)

Kurs doszkalający dla osób posiadających uprawnienia, chcących podejść do egzaminu UDT

Celem kursu jest odświeżenie wiadomości operatora i przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją UDT.

Warunki udziału:

Ukończony kurs operatora wózka potwierdzony zaświadczeniem/zezwoleniem imiennym.*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (obowiązuje od 10 sierpnia 2018r.)

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

 1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r.;
 2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026r.;
 3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027r.

cena szkolenia: 612 zł ( cena obejmuje koszt  egzaminu UDT)

Obsługa podestów ruchomych wiszących   
i masztowych

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych wiszących       
i masztowych.

Warunki udziału:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych wiszących i masztowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

cena szkolenia: 1212 zł, (cena  obejmuje koszt egzaminu UDT)

Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia przewiduje 35 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

IIP Podesty ruchome:

 • wiszące
 • masztowe
 • stacjonarne

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Warunki udziału:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

cena szkolenia: 1212 zł, (cena obejmuje koszt egzaminu UDT)

Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia przewiduje 40 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

IP Podesty ruchome przejezdne:

 • wolnobieżne
 • samojezdne montowane na pojeździe
 • przewoźne

Operator żurawi przenośnych- HDS

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacji uprawniających do eksploatacji żurawi przenośnych klasy II Ż.

Warunki udziału:

 • ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia uprawniający do prac z zakresu objętego kursem, udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza diagnostę medycyny pracy

cena szkolenia: 1212 zł, (cena  obejmuje koszt egzaminu UDT)

Czas trwania kursu:

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 12 godzin lekcyjnych praktycznych (I godz. lekcyjna= 45 min.)

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs opiekuna kolonijnego

Kurs opiekuna kolonijnego skierowany jest do wszystkich tych, którzy planują podjąć pracę  wychowawcy na koloniach dla dzieci i młodzieży.

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy pedagogicznej zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu daje możliwość legalnego i zgodnego z prawem zatrudnienia o charakterze opiekuna kolonijnego we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży oraz miejscach takich jak kolonie, obozy, wczasy dziecięce czy sportowe.

cena szkolenia: 150zł

Po zakończonym szkoleniu wystawiane jest Zaświadczenie ukończenia kursu wychowawcy kolonii na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na kurs wychowawcy kolonijnego może przystąpić każda zainteresowana osoba.

Pamiętać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, pracę w charakterze wychowawcy wypoczynku może podjąć osoba, która:

 • nie była karana,
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie.

Kurs kierownika kolonii

Kurs na kierownika kolonii skierowany jest do wszystkich tych, którzy planują podjąć pracę  na koloniach dla dzieci i młodzieży w charakterze kierownika. Szkolenia umożliwia pozyskanie uprawnień do prowadzenia wypoczynków wczasów, w których organizowane są rozmaite kolonie oraz obozy dziecięce.

Wiedza, zdobyta na kursie kierownika wypoczynku, pozwoli na skuteczne zarządzanie ośrodkiem, który z uwagi na liczne kolonie w okresie wakacyjnym, będzie miejscem często odwiedzanym przez dzieci i młodzież.

cena szkolenia: 180zł

Po zakończonym szkoleniu wystawiane jest Zaświadczenie ukończenia kursu kierownika wypoczynku na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Należy również pamiętać, że kurs kierownika kolonii jest tożsamym szkoleniem określanym często również jako kurs kierownika wycieczek.

Na kurs wychowawcy kolonijnego może przystąpić każda zainteresowana osoba.

Pamiętać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, pracę w charakterze wychowawcy wypoczynku może podjąć osoba, która:

 • nie była karana,
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Polityka RODO

§.1 Postanowienia Ogólne 1. Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kaczmarek z siedzibą w Śrem, Kilińskiego 18, NIP: 7851415928. 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie...

czytaj dalej

Jeśli masz pytania, albo nie znalazłeś na naszej stronie interesującego Ciebie kursu zadzwoń do nas.

Nie masz czasu na telefon? Zostaw nam Twój numer - oddzwonimy.

15 + 15 =

Aktualności z działu kursy i szkolenia

Bądź z nami na bieżąco i zobacz co u nas słychać.

Znajdziesz tutaj informacje na temat bieżących kursów, szkoleń.